Friday, June 20, 2008

Joke of the day

कर्वे रोडला पाणी येते, पण कोथरुड ला नाही येत. का बरे ?.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...

.

.

.

.

.

.

...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


कारण वाटेत नळ स्टॉप आहे.